Huurvoorwaarden

Artikel 1: 
De huurder wordt geacht de Legerjeep in goede staat te hebben ontvangen. Legerjeep in de Peel wordt geacht de Legerjeep in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borgsom te worden voldaan van totaal € 100,00 per Legerjeep, met een maximum van € 500,00 per boeking. Bij het in goede staat terugbrengen van de Legerjeep krijgt u de borgsom terug. 

Artikel 2: 
Verhuur uitsluitend aan personen met een minimum leeftijd van 24 jaar die minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig autorijbewijs B. Wanneer u de Legerjeep ophaalt, dient een geldig legitimatiebewijs/rijbewijs te worden overlegd.

Artikel 3: 
U krijgt de Legerjeep met een volle tank mee en deze wordt na afloop door de organisatie van Legerjeep in de Peel bijgetankt. De motor gebruikt benzine mengsmering 50:1 en het gemiddeld verbruik van de Legerjeep ligt rond de 1:18. Daar kunt u minimaal 350 km mee toeren. Er wordt geen kilometerprijs berekend.

Artikel 4: 
Het huren van de Legerjeep geschiedt op eigen risico. De Legerjeep is WA verzekerd. Eventuele schade tot het totale schadebedrag, tot € 5.500,- wordt verhaald op de bestuurder. De verhuurder is niet / nooit aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de huurder of persoonlijk letsel ontstaan bij het gebruik van de Legerjeep. Bij een ongeval waarbij schade ontstaat aan het voertuig schakelt de huurder / bestuurder altijd de politie in, zodat de situatie kan worden vastgelegd en de schuldvraag kan worden vastgesteld. Bij nalaten hiervan wordt het hele schadebedrag verhaald op de huurder. Het door de politie opgemaakte proces-verbaal is bindend voor beide partijen. Bij het toebrengen van schade aan het voertuig zal de huurder de hieruit voortvloeiende kosten van herstel, alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de Legerjeep contant aan Legerjeep in de peel voldoen.

Artikel 5: 
Legerjeep in de peel is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de gestorte borgsom te verrekenen. Onverminderd het recht van Legerjeep in de peel op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 6: 
De Legerjeep mag niet door derden worden bestuurd. Mocht dit wel gebeuren en veroor-zaakt deze een ongeval dan is de huurder / bestuurder aansprakelijk voor de schade.

Artikel 7: 
Legerjeep in de Peel is ten allen tijde gerechtigd om de gehuurde Legerjeep na vermeend misbruik in te nemen

Artikel 8: 
De huurder zal als een goed beheerder de door hem/haar gehuurde Legerjeep verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 9: 
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Legerjeep aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10: 
Om schade door derden te voorkomen en diefstal tegen te gaan, dient u bij het parkeren de Legerjeep altijd binnen uw gezichtsveld te houden. Verkeersovertredingen zijn altijd voor rekening van de huurder. Bekeuringen tijdens de huurperiode kunnen nadien worden verhaald op de bestuurder van het voertuig.

Artikel 11: 
Het rijden van wedstrijden is verboden, bovendien mag er alleen op verharde wegen worden gereden of het moet door de Legerjeep in de Peel zijn aangegeven. Tevens dient u ook de zogeheten Legerjeep route te volgen. Daarnaast is het streng verboden om: 

 1.  Alcoholhoudende drank tijdens de verhuurperiode te nuttigen (dit geldt alleen voor de bestuurder van het voertuig). 
 2.  De trottoirbanden op en af te rijden. 
 3.  Met de Legerjeeps tijdens het rijden tegen elkaar te botsen.
 4.  Met meer dan 4 personen in één Legerjeep plaats te nemen.

Artikel 12: 
Bij een vroegtijdig terugbezorging blijft de volle huur gelden.

Artikel 13: 
Onderstaand vindt u een prijslijst voor het vervangen en herstel van de meest voorkomende schades:

 • Voorruit: € 250,00
 • Spiegel: € 80,00 
 • Zijruit: € 150,00 
 • Voorlamp: € 90,00 
 • Achterlamp: € 70,00
 • Band: € 95,00 
 • Deuk: € 200,00

** Voor aanvang van de Legerjeep tocht bent u verplicht het huurcontract te ondertekenen voor akkoord.